شبکه اسلامی یامجیر

یکی از سایت هایی که در حال حاضر بر روی آن در حال فعالیت هستیم شبکه اسلامی یامجیر هست، این سایت در ابتدا با بخش کتابخانه فعالیت آزمایشی خود را آغاز نمود و در ادامه بخش هایی همچون رادیو و تلویزیون اینترنتی، نگارخانه اسلامی، درسنامه، سایت اشتراک صوت و تصویر هم به آن اضافه خواهد شد.